Dersler / Teaching

Home »  Dersler / Teaching

Kıbrıs Türk Gazetecilik Tarihi (GAZE 388)

Bu ders Kıbrıs Türk gazetecilik tarihine odaklanarak, basının nereden nereye geldiğini sorgular. Kıbrıs Türk gazeteciliği bir “mücadele” basını olarak ortaya çıkmış ve günümüzde de halen daha benzer bir yapıda faaliyet göstermektedir. Kıbrıs Türk gazeteciliğinde yaygın olan parti gazeteciliği geleneği ve diğer gazetecilik türleri de tartışılacak konular arasındadır. Ders kapsamında öğrencilerin yaşadıkları coğrafyadaki gelişmeleri kendilerine aktaran basının yapısını, sorunlarını ve tarihi gelişimini öğrenmeleri amaçlanır.

İletişimde Hukuksal ve Etik Sorunlar (ILET 459)

Dersin amacı öğrencileri medyaya ilişkin uluslararası ve yerel yasal düzenlemelerin yanı sıra iletişim alanındaki daha genel etik sorunlarıyla tanıştırmaktır. Her dönem ele alınan konular medyadaki çağdaş ve güncel etik kaygılara dayanmakla birlikte, ders genel olarak medya etiğinin sansür, suç, kalıp yargılar, ırkçı ve cinsiyetçi ayrımcılık, yaşlılar, medyanın çocuklara karşı sorumluluğu gibi kalıcı sorunlarını kapsamaktadır. Derste örnek olay incelemelerine odaklanılarak, öğrencilerin etik uslamlama yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Gazete Tasarımı (GAZE 383)

Bu ders öğrencilere kişisel bilgisayarlarda gazete tasarımı yapmanın temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Derste gazete sayfa düzenlemesinin temelleri ele alınacak ve uygulama yapılacaktır. Öğrencilerin bu derste, bilgisayar programlarını kullanarak profesyonel-nitelikli bir gazete hazırlayabilmeleri için gerekli olan teknik ve sanatsal becerileri edinmeleri beklenir. Öğrencilerin, sayfa tasarım programı Quark Xpress, çizim programı Adobe Illustrator ve imge-düzenleme programı Adobe Photoshop hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu programları kullanabilmeleri gerekir. Derste ele alınacak konular: temel tasarım öğelerinin öğrenilmesi ve kullanılması; tabloid boyda gazete sayfa tasarımının oluşturulması; resimlerin düzenlenmesi; başlıkları yazılması; görsel malzemenin kullanılması.

Sociology of Everyday Life (VACD 506)

The course consists in a discussion of the issues of power and freedom, power and politics, the politics of everyday life, public versus private sphere, consumer society, everyday life and creativity, culture and everyday life, cultural identities, multiculturality, religiosities, symbols, birth, love, sexuality, death, the individual and everyday life, and the praxis of everyday life.

Interactive Media and Democratic Society (COMM 641)

At the outset of the 21th millennia, media stand on one of the leading forces that shape our lives. It provides numerous opportunities. Media, particularly converging media enable us reach information and communicate with others whenever and wherever we like. The aggregate difficulty and specialization of media has created a need for new capacity that understands and can use sophisticated online media. This course will enable students to become researchers of new technologies in today’s information society. Likewise, freedom of expression, internet freedom, digital divide, digital immigrants, digital natives, meritocracy, multimedia and ethics topics will be discussed during the class.

Online Gazetecilik (GAZE384)

Dersin ana amacı, gazetecilik öğrencilerini 21. yüzyıla hazırlamaktır. Bilindiği gibi internet gazeteciler için sadece önemli bir bilgi kaynağı haline gelmemiş, aynı zamanda gazetecilik ürünlerinin topluma aktarıldığı mükemmel bir iletişim aracı konumuna da ulaşmıştır. Bu derste öğrenciler internet gazeteleri için haber hazırlamayı öğreneceklerdir. Derste işlenecek konular arasında internette araştırma ve haber yapma, internet için haber yapma biçimleri ve internet gazeteciliğinde etik sorunlar yer almaktadır.

Masaüstü Yayıncılık (GSIT228)

Bu dersin ana amacı öğrencilere, gelişmiş gazete düzenlemesi ve tasarımı teknilerinin tanıtıcı, aynı zamanda çok yönlü bir incelemesini -bu incelemenin gazete düzenlemenin görsel yönlerinin üzerindeki önemiyle birlikte- sağlamaktır. İyi dizayn edilmiş bir yayın grafik, fotoğraf ve metni, hedef kitle ile açıkca iletişim kurmak için, başarılı ve etkili bir şekilde entegre eder. Bu yüzden, bu ders size tasarım ilkelerini ve haber bilgisini güçlü yayımlar üretmede birleştirmeniz gerektiğini öğretecektir. Dönem boyunca, ders kapak tasarımı, sayfa tasarımı, tipografi, resim düzenlemesi ve renk kullanımını işleyecektir.

Literary Styles in Journalism (JOUR 481)

To meet satisfactory journalistic standard, a story should answer the `so what` as well as the who, what, when, were, why and how. This course will concentrate on the investigative journalism and encourage students to notice details on various issues, and to ask questions that will elicit details. Students will learn and practice how to choose a subject for investigation, how to find the sources, handling information and writing it for the media.

Media Literacy (COMM 106)

This course provides a broad framework for the development of a critical appreciation of the media that is essential both for the development of an informed citizenry and for those whose goal it is to express themselves through the communication arts media. Participants will consider the importance of media literacy to democracy through a broad range of issues that may include ownership and control, regulation and policy, production and circulation, construction and interpretation of signs, power, gender and media, children and advertising, censorship, racism and stereotyping. The emphasis is on developing the capacity to carefully evaluate media forms and content, develop a language of media critique, and appreciate the role that media play in partially constructing our sense of social reality.

Medya Okuryazarligi (ILET106)

Bu ders, öğrencilerin medyaya ilişkin eleştirel bir bakış ve değerlendirme kapasitelerini artırmaya yönelik geniş bir çerçeve sunmaktadır. Derste çizilecek perspektif hem bilgilenmiş yurttaşlık kavrayışının gelişmesi için zaruridir hem de medyada, iletişim sanatlarında kendini ifade etme yolları arayanlar için gereklidir. Öğrenciler bu derste, medya okuryazarlığınını demokrasi içindeki önemini, sahiplik ve kontrol, regülasyon ve politika oluşturma, üretim ve dağıtım, göstergelerin inşası ve yorumlanması, iktidar, toplumsal cinsiyet ve medya, çocuklar ve reklamcılık, sansür, ırkçılık ve tektipleştirme gibi konuları içeren geniş bir alan içinde düşünme imkanı bulacaklardır. Ders, öğrencilerin medyadaki formları ve içeriği daha incelikli değerlendirme kapasitelerini geliştirmelerine, medya eleştirisine dair bir dil oluşturmalarına ve sosyal gerçekliği anlamlandırmamızda medyanın oynadığı rolü görmelerine yardımcı olacaktır.

History of Journalism (JOUR282)

The course covers the history of journalism in the world from seventeenth century to the present. Topics to be included: first newspapers and the historical-political conditions that helped the development of the newspapers; regulations relating the press; development of press freedom; the relationship between the press and the political systems; Colonial press; international and national news agencies; history and development of journalism in the Ottoman Empire and in modern Turkey; history and development of journalism in Cyprus.

Introduction to Journalism (JOUR 281)

The aim of the course is to familiarize students with the profession of journalism. The students taking this introductory course will learn and understand the fundamental elements of journalism. A variety of issues related to journalism will be discussed. The students completing the course will have a basic understanding about journalism, news, news values, sources, news selection, news writing, and ethical values. Topics to be covered are: the mission of journalism; journalism as truth-telling; journalism and the public; verification; journalism as the fourth estate; journalists and their sources; journalism as a public forum; news values; basic elements of news; techniques of news writing; techniques of news interviewing.

Newspaper Design (JOUR 383)

This course aims to teach students the basics of newspaper design on personal computers. The course will focus on fundamentals and the application will be regulation of the newspaper page. The students in this course, using computer programs to prepare professional-quality of a newspaper are expected to acquire the necessary technical and artistic skills. The students must be able to use and to have information about these programs: Quark Xpress page design program, drawing program Adobe Illustrator and image-editing program Adobe Photoshop. We will explore such topics: the basic design elements to learn and use, tabloid-sized newspaper page design, editing pictures, writing captions, use of visual material.

News Writing and Reporting (JOUR381)

This course introduces students to the fundamentals of news writing and reporting with special emphasis on subjects such as, deciding which stories to develop, phases of a developing story, types of quotations, when and how to attribute, quoting anonymous sources, making use of written, electronic and human sources, and guidelines of conducting and structuring an interview.

Advanced News Writing (JOUR 382)

The primary goal of this course is to enlighten students on certain news subjects: Human interest, investigative journalism and politics, the environment, as well as law and let them to write their news stories on those subjects. Students will produce weekly news topics listed below: Desk news, detective news, national politics, international politics, interviews, entertainment news, investigative journalism, the news, in-depth journalism, sports news, and editorial in writing.

Graduation Project (JOUR482)

Each student must prepare a six-page newspaper design. The students may work in groups of two or three. However, increases according to her newspaper pages. During the semester, students are attending the class works for news writing and participate in the work of news editing. All of the news materials must be original. End of the semester, each student will present his/her newspaper in front of a jury consisting of faculty members and journalists.

Online Journalism (JOUR384)

The primary goal of this course is to prepare journalism students to the 21st century. The Internet has become not only an important tool for journalists to find information, but it has also become an excellent medium by which to disseminate journalistic products. In this course, the students will practice preparing stories online. The topics covered in this course will include online research and reporting, online story construction, nonlinear story telling, and ethical issues in online journalism.

Sociology of Journalism (JOUR 484)

The primary goal of this course is to elaborate the journalism profession in sociological point of view. Basic effects on journalism and news will be discussed in the course. In this course, the students will learn the importance of the journalist in society, professional understanding of journalists, news production process and elaborating news values in critical perspective.

Spor Gazeteciliği (GAZE 358)

Bu derste spor gazeteciliğinin özellikleri üzerinde durulacak ve öğrencilerin pratik yapması sağlanacaktır. Ders kapsamında şu konu başlıklar ele alınacaktır: Spor gazeteciliği kavramı, spor gazetecisi ve spor muhabiri, Türkiye’de spor gazeteciliği ve spor gazetecileri, spor gazetecilerinin ve muhabirlerinin arka planı, günümüzde spor gazetecilerinin ve muhabirlerinin durumu.

Gazetelerde Yaygın Türkçe Hataları (JOUR332)

Dersin temel amacı, gerek Türkiye gerekse Kıbrıs’ta yayımlanan gazetelerde yapılan dil hatalarına öğrencilerin dikkatini çekmek, bunların niye yanlış olduğunu izah etmek ve öğrencilerin bu tür dil hatalarından sakınmalarını sağlamaktır. Dönem boyunca öğrencilerin gazetelerde buldukları dil hatalarını sınıfa getirmesi ve bu hataların orada tartışılması beklenir. Bu arada dönem içinde yedi tane haber yazmaları ve sınıfta tartışılan dil hatalarını kendi haberlerinde yapmamaları beklenir.